sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Výpočet BMI

zadání

Vytvořte formulář pro zadání výšky v centimetrech a váhy v kilech. Pomocí zadaných hodnot vypočítejte BMI a určete, zda vypočítané BMI znamená podváhu, nadváhu, nebo zdravou hmotnost.

BMI = hmotnost v kg/(výška v m)2

zobrazení

zadejte vaši hmotnost [kg]:

zadejte vaši výšku [cm]:

řešení

Hodnoty získané z formuláře vložíme do proměnných $hmotnost a $vyska. Výšku nesmíme zapomenout vydělit 100, protože je do formuláře zadána v centimetrech a do vzorce ji potřebujeme v základních jednotkách. Vypočítáme BMI podle vzorce, zaokrouhlíme na dvě desetinná místa funkcí round a vložíme hodnotu do proměnné $bmi. $bmi vypíšeme pomocí příkazu echo a poté pomocí podmínky if stanovíme intervaly pro podváhu (BMI je menší než 20), nadváhu (BMI větší než 25) a zdravou hmotnost (mezi hodnotami 20 a 25). Závěr vypíšeme.

<form method="post">
  zadejte vaši hmotnost [kg]: <input name="hmotnost" size="10" type="text">
  <br><br>
  zadejte vaši výšku [cm]: <input name="vyska" size="10" type="text">
  <br><br>
  <input value=" vypočítej BMI" type="submit" class="tlacitko">
</form>
<?php
  if((isset($_POST["hmotnost"])) && (isset($_POST["vyska"]))) {
	$hmotnost = $_POST["hmotnost"];
	$vyska = $_POST["vyska"] / 100;
	$bmi = round($hmotnost / ($vyska * $vyska), 2);
	echo "<br>";   		 
	echo "BMI = " . $bmi;
	echo "<br>";
	if($bmi < 20) {
		echo "Máte podváhu";
	}
	elseif($bmi > 25) {
		echo "Máte nadváhu";
	}
	else {
		echo "Máte zdravou váhu";
	}
  }
?>

použité příkazy: if