sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Součet čísel v intervalu

zadání

Vytvořte formulář se dvěma poli, jedním pro zadání počátečního čísla intervalu a druhé pro zadání koncového. Vypočítejte součet intervalu včetně počátečního a koncového čísla a vypište ho. Pokud je ale první číslo vyšší nebo stejné jako druhé, vypište chybovou hlášku.

zobrazení

interval od do

řešení

Data získaná z formuláře vložíme do proměnných $prvni a $druhy. Podmínkou if zjistíme, zda je $prvni větší, než $druhy. Pokud ano, pomocí příkazu cyklu for, který bude postupně k $prvni přičítat až do dosažení $druhy, přičteme vždy aktuální hodnotu $x k proměnné $soucet, u které jsme předtím stanovili hodnotu 0 a po ukončení cyklu ji vypíšeme. V opačném případě vypíšeme chybovou hlášku.

<form method="post">
  interval od <input name="prvni" size="10" type="text">
  do <input name="druhy" size="10" type="text">
  <br><br>
  <input value="vypočítej" type="submit" class="tlacitko">
</form>
<?php
  if (isset($_POST["prvni"]) && isset($_POST["druhy"])) {
	$prvni = $_POST["prvni"];
	$druhy = $_POST["druhy"];
	$soucet = 0;
	if ($prvni < $druhy) {
	  for ($x = $prvni; $x <= $druhy; $x++) {
		  $soucet = $soucet + $x;
	  }
	  echo "Součet intervalu " . $prvni . " až " . $druhy . " je " . $soucet;
	}
	else {
		echo "Druhé číslo musí být vyšší než první";
	}
  }
?>

použité příkazy: if, for